BUSINESS

Ưu đãi mua sắm của cơ quan công cộng

"Cơ sở xử lý nước nặng RTA khép kín (cao) có thể ký hợp đồng với Cục mua sắm và " cơ sở xử lý nước thải nhỏ mô đun"!

Bộ phận doanh nghiệp vừa và nhỏ đã thực hiện luật hỗ trợ bán dẫn và xúc tiến mua sắm các sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ từ tháng 8 năm 2020 để tăng cường mua sắm các sản phẩm phát triển công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ, và có thể nhận được điểm đánh giá cao thông qua việc mua các cơ quan thông qua các cơ sở xử lý nước khép kín (hợ̂c xử lý nước quy đị̂c lắp đậc lắp đậc lắp đận trợ̂n trợ̂n trợ̂c lắp đận trợ̂c

minicon
  Luật hỗ trợ bán hàng và xúc tiến mua sản phẩm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ  (Kế độ: Luật hỗ trợ bán hàng/thực hiện: 2020.